ID: 101
โบนี่ โรเลน
icon ความรู้
ประเภท: ต้นน้ำไฮเดล

- คำอธิบาย :
ผู้แทนสมาคมการค้าไฮเดล ได้ยืมเงินจากกองคลังเมืองคาเพออลเพื่อใช้เป็นเงินประกันในการรวมสมาคมร้านค้าในไฮเดล เพื่อจะทำการแลกเปลี่ยนการค้าที่สร้างมูลค่ามากขึ้น แต่สมาคมการค้าก็ล่ม เขาจึงไม่สามารถไถ่ถอนเงินทุนได้ ร้านค้าจึงตกเป็นของคาลเพออน

ถึงเขาจะมีจอร์ดีน ที่ปรึกษาส่วนพระองค์คอยสนับสนุนและช่วยเหลือเขา แต่เขากลับเป็นฝ่ายถูกขอให้ช่วยจอร์ดีนมากกว่า พอเรื่องสมาคมการค้าล่มเริ่มคลี่คลายแล้ว เขามีความคิดที่จะไปทำการค้าที่เมเดีย
ผู้แทนสมาคมการค้าไฮเดล
ได้รับจาก:
- โบนี่ โรเลน
BBCode
HTML


เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น
ID   ชื่อไอเทม ความต้องการ เงื่อนไข
ID   ชื่อไอเทม ความต้องการ เงื่อนไข
Loading data from server
ID   ชื่อไอเทม เลเวล HP พลังป้องกัน หลีกเลี่ยง XP Skill XP อุปนิสัย
ID   ชื่อไอเทม เลเวล HP พลังป้องกัน หลีกเลี่ยง XP Skill XP อุปนิสัย
Loading data from server


ฐานข้อมูลของเรา

Privacy Statement