ID: 20771
ฟลูโค
icon
เลเวล: 60
<อาวุธโบราณ>

- คำอธิบาย :
อาวุธโบราณที่มีร่างกายสีขาว ต่างจากอาวุธโบราณทั่วไป
อาวุธโบราณที่มีรูปร่างเป็นหนอน สามารถซ่อนตัวในบรรดาอาวุธโบราณทั่วไป หรือหลบลงไปซ่อนที่ใต้ดินเพื่อโจมตี แม้ว่ามันจะไม่ค่อยดุร้ายเท่าไหร่นัก แต่ถ้าถูกฟลูโคโจมตี อาจทำให้เกิดการสตัน และระหว่างนั้นจะถูกอาวุธโบราณตัวอื่นเล่นงานได้
BBCode
HTML


เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น
ฐานข้อมูลของเรา

Privacy Statement