ID: 20732
ชุมชนแรดหิน
icon
เลเวล: 45
HP: 2,568
พลังป้องกัน: 403
หลีกเลี่ยง: 383
ลดค่าความเสียหาย: 20
XP: 16
Skill XP: 50
อุปนิสัย: 5
BBCode
HTML


เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น
ฐานข้อมูลของเรา

Privacy Statement