ID: 20186
ชุมชนเผ่าฟอร์กัน
icon
เลเวล: 5
HP: 180
พลังป้องกัน: 42
หลีกเลี่ยง: 32
ลดค่าความเสียหาย: 10
XP: 16
Skill XP: 50
อุปนิสัย: 5
BBCode
HTML


เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น
ฐานข้อมูลของเรา

Privacy Statement