เกรด:
ประเภทอุปกรณ์:
ผลที่เกิด
Ağırlık Limiti +XLT
AP +X
Aşçılık EXP +%X
Avcılık EXP +%X
Balıkçılık EXP +%X
Beceri Hızı +X
Bütün Dirençler +%X
Büyü AP +X
Büyü Hasarı -X
Çiftçilik EXP +%X
Dayanıklılık Düşüş Direnci X%
Denizcilik EXP +%X
Düşme Hasarı -%X
Düşürme/Yıkma Direnci +%X
Düşürme/Yıkma Direnci Yok Sayma +%X
Eğitim EXP +%X
Ek Arkadan Darbe Hasarı +X
Ek Havadan Darbe Hasarı +X Level
Ek Hızlı Saldırı Hasarı +X
Ek Kontra Saldırı Hasarı +X
Ek Kritik Vuruş Hasarı +X Level
Ek Yerden Darbe Hasarı +X Level
Ekipman penceresinde Set Etkisini Gör özelliğini kullanabilirsiniz.
Fiziksel Saldırı AP +X
Fiziksel Saldırı Hasar Azaltma X
Geri İtme/Püskürtme Direnci +%X
Geri İtme/Püskürtme Direnci Yok Sayma +%X
Görüş Mesafesi +X m
Hareket Hızı +X
Hasar Azaltma +X
Hayvanlara Karşı Ek Hasar +X
Her saldırıda +X HP.
Her saldırıda MP/WP/SP +X.
HP Yenileme +X
İnsanlara Karşı Ek Hasar +X
İnsanlara Karşı Ek Hasar +X
İsabet Oranı +X
İsabet Oranı +X & Bütün Dirençler +%X & Max HP +X (Etkipman Penceresinde, Set Etkisi Gör ile görülebilir.)
İşleme EXP +%X
Kaçınma Oranı +X
Kamasylvia Canavarlarına Karşı Ek Hasar +X
Karma Yenileme +%X
Kimya EXP +%X
Kritik Vuruş +X
Kritik Vuruş Oranı +X
Kritik Vuruş Oranı -X
Kuşatma Silahı Kaçınma Oranı +%X
Level EXP +%X
Level EXP +%X
Level/Beceri EXP +%X, Ağırlık Limiti +XLT ve ekipman pencerenizde Set Etkisi Göster kullanılaiblir.
Level/Beceri EXP +%X, Ağırlık Limiti +XLT ve ekipman pencerenizde Set Etkisi Göster kullanılaiblir.
Maks Enerji +X
Maks HP +X
Maks MP/WP/SP +X
Maks Nefes +X
Mesafeli Saldırı AP +X
Mesafeli Saldırı Hasarı -X
MP/WP/SP Yenileme +X
Özel Saldırı Kaçınma Oranı +%X
Saldırı Hızı +X
Saldırı Hızı -X
Şans +X
Sersemletme/Sarsma/Dondurma Direnci +%X
Sersemletme/Sarsma/Dondurma Direnci Yok Sayma %X
Su Altında Nefes Tutma +X san
Ticaret EXP +%X
Toplama EXP +%X
Tüm Dirençleri Yoksay %X
Yakalanma Direnci +%X
Yakalanma Direnci Yok Sayma +%X
Yarı İnsanlara Karşı Ek Hasar +X
Zıplama +X
Zıplama Artışı +X
ID   ชื่อไอเทม ประเภทอุปกรณ์ GRADE EFFECTS
ID   ชื่อไอเทม ประเภทอุปกรณ์ GRADE EFFECTS
Loading data from server