ID: 340316
[梅花] 沙漠伪装服套装 (7天)
韩服名字: [매화] 사막 위장복 세트 (7일)
icon 特殊物品
负重: 1.00 LT

获得时绑定
打开箱子后,可以获得 [梅花] 沙漠伪装服 (7天), [梅花] 沙漠伪装服刀剑 (7天), [梅花] 沙漠伪装服角弓 (7天) .

确定打开吗?
购买价格: 0
交易价格: 无法贩卖
BBCode
HTML


登录以评论
ID   名称 等级 CLASS GRADE
ID   名称 等级 CLASS GRADE
Loading data from server
我们的数据库

Privacy Statement