Asula's Crimson Eye Kunai Kydict Kunai Old Shuriken Militia Shuriken Quitar Shuriken Estique Shuriken Tadd Shuriken Quitar Shuriken of Crimson Flame Quitar Shuriken of Destruction Quitar Shuriken of Temptation Quitar Shuriken of Agony Quitar Shuriken of Enchantment Ultimate Quitar Shuriken Estique Shuriken of Crimson Flame Estique Shuriken of Destruction Estique Shuriken of Temptation Estique Shuriken of Agony Estique Shuriken of Enchantment Ultimate Estique Shuriken Tadd Shuriken of Crimson Flame Tadd Shuriken of Destruction Tadd Shuriken of Temptation Tadd Shuriken of Agony Tadd Shuriken of Enchantment Ultimate Tadd Shuriken Krea Shuriken Rosar Shuriken Krea Shuriken of Crimson Flame Krea Shuriken of Destruction Krea Shuriken of Temptation Krea Shuriken of Agony Krea Shuriken of Enchantment Ultimate Krea Shuriken Rosar Shuriken of Crimson Flame Rosar Shuriken of Destruction Rosar Shuriken of Temptation Rosar Shuriken of Agony Rosar Shuriken of Enchantment Ultimate Rosar Shuriken Nouver Shuriken Ramones's Shuriken Kutum Shuriken Quitar Shuriken (Temp) Basteer Shuriken Ultimate Basteer Shuriken Dim Magical Shuriken Shuriken of Concentrated Magical Power Shuriken of Sealed Magical Power Freed Magical Shuriken Roaring Magical Shuriken Old Nouver Shuriken Asula's Crimson Eye Shuriken Kydict Shuriken Mercenary's Steel Great Sword Dandelion Great Sword Mercenary's Great Sword Mercenary's Steel Great Sword (Temp) Ultimate Mercenary's Steel Great Sword Kydict Great Sword Spell of Seduction Scythe Dandelion Scythe Scythe of Seduction Spell of Seduction Scythe (Temp) Ultimate Spell of Seduction Scythe Kydict Scythe Upgraded Iron Buster Dandelion Iron Buster Rough Iron Buster Upgraded Iron Buster (Temp) Ultimate Upgraded Iron Buster Kydict Iron Buster Heiress's Kamasylven Sword Dandelion Kamasylven Sword Young Tree Spirit's Kamasylven Sword Heiress's Kamasylven Sword (Temp) Ultimate Heiress's Kamasylven Sword Kydict Kamasylven Sword Azure Thunder Celestial Bo Staff Dandelion Celestial Bo Staff Practice Celestial Bo Staff Azure Thunder Celestial Bo Staff (Temp) Ultimate Azure Thunder Celestial Bo Staff Kydict Celestial Bo Staff Piece of Purification Lancia Dandelion Lancia Schzeriel Lancia Piece of Purification Lancia (Temp) Ultimate Piece of Purification Lancia Kydict Lancia Immaculate Crescent Blade Dandelion Crescent Blade Iron Crescent Blade Immaculate Crescent Blade (Temp) Ultimate Immaculate Crescent Blade Kydict Crescent Blade Frosty Cloud Kerispear Dandelion Kerispear Sundo Kerispear Frosty Cloud Kerispear (Temp) Ultimate Frosty Cloud Kerispear Kydict Kerispear Yagakmu Sura Katana Dandelion Sura Katana Tempest Sura Katana Yagakmu Sura Katana (Temp) Ultimate Yagakmu Sura Katana Kydict Sura Katana Oeki's Sah Chakram Dandelion Sah Chakram Sonan Sah Chakram Oeki's Sah Chakram (Temp) Ultimate Oeki's Sah Chakram Kydict Sah Chakram Kydict Cestus Alloria Aad Sphera Dandelion Aad Sphera Pri Aad Sphera Alloria Aad Sphera (Temp) Ultimate Alloria Aad Sphera Kydict Aad Sphera Lord Godr Sphera Dandelion Godr Sphera Tati Godr Sphera Lord Godr Sphera (Temp) Ultimate Lord Godr Sphera Light-Swallowing Vediant Dandelion Vediant Thorn Tree Vediant Light-Swallowing Vediant (Temp) Ultimate Light-Swallowing Vediant Backflow Gardbrace Dandelion Gardbrace Iron Chain Gardbrace Backflow Gardbrace (Temp) Ultimate Backflow Gardbrace Ramones's Gardbrace