Valks’ Longsword: AP (7 Days) Valks’ Shield: AP (7 Days) Valks’ Shield: Balance (7 Days) Valks’ Shield: Evasion (7 Days) Valks’ Longbow: AP (7 Days) Valks’ Dagger: AP (7 Days) Valks’ Dagger: Balance (7 Days) Valks’ Dagger: Evasion (7 Days) Valks’ Amulet: AP (7 Days) Valks’ Talisman: AP (7 Days) Valks’ Talisman: Balance (7 Days) Valks’ Talisman: Evasion (7 Days) Valks’ Axe: AP (7 Days) Valks’ Ornamental Knot: AP (7 Days) Valks’ Ornamental Knot: Balance (7 Days)