Valks’ Longsword: AP (7 Days) Valks’ Shield: AP (7 Days) Valks’ Shield: Balance (7 Days) Valks’ Shield: Evasion (7 Days) Valks’ Longbow: AP (7 Days)