Bookshelf with Knowledge on Serendia Mountain Ranges Bookshelf with Knowledge on Northern Calpheon Bookshelf with Knowledge on Keplan Bookshelf with Knowledge on Southwestern Calpheon Bookshelf with Knowledge on Bosses Bookshelf with Knowledge on Velia Adventure Journals Bookshelf with Knowledge on the Ancient Stone Chamber Adventure Journal Bookshelf with Knowledge on the Iliya Island Adventure Journal Bookshelf with Knowledge on the Balenos Adventure Journal I Bookshelf with Knowledge on the Balenos Adventure Journal II Bookshelf with Knowledge on the Serendia Adventure Journal II Bookshelf with Knowledge on the Serendia Adventure Journal III Bookshelf with Knowledge on the Serendia Adventure Journal IV Bookshelf with Knowledge on the Serendia Adventure Journal V Bookshelf with Knowledge on the Serendia Adventure Journal I Bookshelf with Knowledge on the Northern Calpheon Adventure Journal Bookshelf with Knowledge on the Keplan Adventure Journal Bookshelf with Knowledge on the Southwestern Calpheon Adventure Journal Bookshelf with Knowledge on the Calpheon City Adventure Journal I Bookshelf with Knowledge on the Calpheon City Adventure Journal (Extra Edition) Bookshelf with Knowledge on Calpheon and Valkyries Bookshelf with Knowledge on the Monarch of Darkness Adventure Journal Bookshelf with Knowledge on History I Bookshelf with Knowledge on Economy I Bookshelf with Knowledge on Politics I Bookshelf with Knowledge on Sophistication I Bookshelf with Knowledge on Theology I Bookshelf with Knowledge on Alchemy I Bookshelf with Knowledge on Ethnicity I Bookshelf with Knowledge on Sophistication II Bookshelf with Knowledge on Certificates Bookshelf with Knowledge on Introduction to Fishing Bookshelf with Knowledge on Roasting Bookshelf with Knowledge on Boiling Bookshelf with Knowledge on Deep Frying Bookshelf with Knowledge on Raw Food Bookshelf with Knowledge on Fermentation Bookshelf with Knowledge on Stir-Frying. Bookshelf with Knowledge on Assorted Cooking Bookshelf with Knowledge on Seasonings and Additives Bookshelf with Knowledge on Grains Bookshelf with Knowledge on Prime Quality Material Bookshelf with Knowledge on Dried Hide Bookshelf with Knowledge on Cooking and Cooking Ingredients Bookshelf with Knowledge on Dried Seafood I Bookshelf with Knowledge on Dried Seafood II Bookshelf with Knowledge on Dried Seafood III Bookshelf with Knowledge on Dried Seafood IV Bookshelf with Knowledge on Dried Seafood V Bookshelf with Knowledge on Filtering Bookshelf with Knowledge on Cooking Ingredients Bookshelf with Knowledge on Precious Metal Bookshelf with Knowledge on Silk Culture, Etc. Bookshelf with Knowledge on Metal Bookshelf with Knowledge on Precious Metal Bookshelf with Knowledge on Silk Culture, Etc. Bookshelf with Knowledge on Prime Quality Material Bookshelf with Knowledge on Timber Bookshelf with Knowledge on Wild Herbs Bookshelf with Knowledge on Mushrooms Bookshelf with Knowledge on Crop Seeds Bookshelf with Knowledge on Wild Herb Seeds Bookshelf with Knowledge on Mushroom Stalks Bookshelf with Knowledge on Premium Elixirs Bookshelf with Knowledge on Leather and Timbering Processing Material Bookshelf with Knowledge on Liquid and Solid Processing Material Bookshelf with Knowledge on Weapons Bookshelf with Knowledge on Defense Gear Bookshelf with Knowledge on Sub-weapons Bookshelf with Knowledge on Accessories Bookshelf with Knowledge on Mid-Level Gathering Tools Bookshelf with Knowledge on Premium Gathering Tools Bookshelf with Knowledge on Trading Specialties Bookshelf with Knowledge on Usage Change Tool Bookshelf with Knowledge on Siege Weapons Bookshelf with Knowledge on Transportation Bookshelf with Knowledge on Installation Tool I Bookshelf with Knowledge on Installation Tool II Bookshelf with Knowledge on Minerals Bookshelf with Knowledge on Timber Bookshelf with Knowledge on Wild Herbs Bookshelf with Knowledge on Mushrooms Bookshelf with Knowledge on Crops Bookshelf with Knowledge on Miscellaneous Things Bookshelf with Knowledge on Common Trading Products Bookshelf with Knowledge on Production Trading Products Bookshelf with Knowledge on Miscellaneous Goods of Balenos Bookshelf with Knowledge on Luxury Goods of Balenos Bookshelf with Knowledge on Groceries of Balenos Bookshelf with Knowledge on Medicines of Balenos Bookshelf with Knowledge on Clothes of Balenos Bookshelf with Knowledge on Miscellaneous Goods of Serendia Bookshelf with Knowledge on Groceries of Serendia Bookshelf with Knowledge on Munitions of Serendia Bookshelf with Knowledge on Clothes of Serendia Bookshelf with Knowledge on Miscellaneous Goods of Calpheon Bookshelf with Knowledge on Luxury Goods of Calpheon Bookshelf with Knowledge on Groceries of Calpheon Bookshelf with Knowledge on Medicines of Calpheon Bookshelf with Knowledge on Munitions of Calpheon Bookshelf with Knowledge on Clothes of Calpheon Bookshelf with Knowledge on Raw Materials of Calpheon Bookshelf with Knowledge on Miscellaneous Marine Goods Bookshelf with Knowledge on Marine Groceries Bookshelf with Knowledge on Raw Marine Materials Bookshelf with Knowledge on Imperial Trading Products of Balenos Bookshelf with Knowledge on Imperial Trading Products of Serendia Bookshelf with Knowledge on Imperial Trading Products of Calpheon Bookshelf with Knowledge on Smuggling Products of Balenos Bookshelf with Knowledge on Smuggling Products of Serendia Bookshelf with Knowledge on Smuggling Products of Calpheon Life Skill Item EXP - Gathering Life Skill Item EXP - Gathering Life Skill Item EXP - Gathering Life Skill Item EXP - Gathering Life Skill Item EXP - Gathering Life Skill Item EXP - Gathering Life Skill Item EXP - Gathering Life Skill Item EXP - Gathering Life Skill Item EXP - Gathering Life Skill Item EXP - Fishing Life Skill Item EXP - Fishing Life Skill Item EXP - Fishing Life Skill Item EXP - Fishing Life Skill Item EXP - Fishing Life Skill Item EXP - Fishing Life Skill Item EXP - Fishing Life Skill Item EXP - Fishing Life Skill Item EXP - Fishing Life Skill Item EXP - Hunting Life Skill Item EXP - Hunting Life Skill Item EXP - Hunting Life Skill Item EXP - Hunting Life Skill Item EXP - Hunting Life Skill Item EXP - Hunting Life Skill Item EXP - Hunting Life Skill Item EXP - Hunting Life Skill Item EXP - Hunting Life Skill Item EXP - Cooking Life Skill Item EXP - Cooking Life Skill Item EXP - Cooking Life Skill Item EXP - Cooking Life Skill Item EXP - Cooking Life Skill Item EXP - Cooking Life Skill Item EXP - Cooking Life Skill Item EXP - Cooking Life Skill Item EXP - Cooking Life Skill Item EXP - Alchemy Life Skill Item EXP - Alchemy